TOC

This article is currently in the process of being translated into Persian (~77% done).

Introduction to HTML:

The Structure of HTML

قبل از استفاده از HTML بسیار مهم است که ساختار HTML را درک کنید. از آنجا که HTML یک زبان نشانه گذاری است ، شما از آن برای نشانه گذازی قسمت های مختلف محتوای خود استفاده می کنید. درست مانند زمانیکه شما از یک ماژیک هایلایت استفاده می کنید.

عناصر HTML

HTML از یک سری عناصر ساخته شده و این عناصر هستند که شما از آنها برای نشانه گذاری استفاده می کنید. در زیر مثالی از چگونگی تنظیم و نشانه گذاری یک پاراگراف معمولی آورده شده است.

<p>This paragraph is part of my content</p>

What we have here is a sentence ("This paragraph is part of my content") which have been placed between <p> and </p>. The <p> and the </p> is called tags. Every tag consists of a <, an abbreviation, and a >. In this case, p is an abbreviation for paragraph. Combined, the <p> and the </p> tags create an element. Every HTML-element starts with an opening tag (in this case, that is <p>) and most have a closing tag (that is </p>). Inside the opening and the closing tag of your element is the actual content.

Empty Elements

اغلب عناصر HTML مانند (<p></p>) است اما در برخی از آنها که ما به آنها عناصر خالی می گوییم ، عنصر خط شکن مانند زیر است

<br />

همانگونه که میبینید ، تگ بسته شونده ای وجود ندارد و عنصر شامل هیچ محتوایی نمی شود ، بنابراین یک عنصر خالی نامیده می شود. چون این یک عنصر خالی است ، در پایان تگ با یک "/" بسته می شود. شما مجبور نیستید از "/" در پایان هر عنصر خالی استفاده کنید ، اما این یک عادت خوب محسوب می شود ، بنابراین شما نیز ممکن است به آن عادت کنید. (همانگونه که قبلا گفته شد ، هر تگ شامل یک مخفف است و در این مورد br مخفف break است. )

Tip!

وقتی که مرورگر ها سند HTML5 شما را می خوانند ، اهمیتی به بزرگ یا کوچک بودن حروف نمی دهند. اما این موضوع برای سایر توسعه دهندگان اهمیت دارد. حتی شما میتوانید تگ های خط شکن یکسان را به شکل های مختلف زیادی بنویسید. مانند این ها :

<BR />
<bR />
<Br />
<br />

این یک عادت خوب است که برای افزایش خوانا بودن تمام تگ ها را با حروف کوچک بنویسید و نوشتن تگ ها به این روش فقط یک مهارت خوب محسوب می شود.

What you have learned

  • یک عنصر HTML با یک تگ بازشونده شروع می شود
  • یک عنصر HTML با یک تگ بسته شونده پایان می پذیرد
  • یک تگ HTML با یک < آغاز و با یک > تمام می شود
  • حروف بین < و > مخفف هستند
  • محتوای عنصر آن چیزی است که بین تگ آغازی و پایانی می آید
  • بعضی از عناصر HTML خالی هستند
  • عناصر خالی در تگ آغازی بسته می شوند
  • عادت کنید که تمام تگ های خود را با حروف کوچک تایپ کنید ، این یک عادت خوب محسوب می شود.

This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!
adplus-dvertising